Z powrotem w domu

Objawy ci??y ust?puj? zwykle po up?ywie 4 do 14 dni. Po zabiegu bywa przez kr�tki okres czasu utrata krwi. Po 3 dniach utrata krwi nasila si? nieco i utrzymuje si? zwykle przez tydzie?. Niekt�re kobiety nie przestaj? plami? a? do pierwszej miesi?czki. Czasami, przez 1 do 2 dni towarzysz? krwawieniu ci?g?e b�le skurczowe podbrzusza i skrzepy krwi. Pierwsza prawdziwa miesi?czka bywa po up?ywie oko?o 4 – 5 tygodni od zabiegu. Pierwsze jajeczkowanie bywa po up?ywie 2-4 tygodni od zabiegu: tak wi?c pani mo?e w bardzo kr�tkim czasie po zabiegu znowu zaj?? w ci??? je?eli nie b?dzie stosowa?a ?rodk�w antykoncepcyjnych.

W ci?gu pierwszych dni po zabiegu nie nale?y u?ywa? tampon�w. Nale?y unika? p?ywania, gor?cych k?pieli i stosunk�w p?ciowych a? do ust?pienia krwawienia. Za?ywanie paracetamolu jest dozwolone.

WIZYTA?

W przypadku dodatkowych pytan lub checi umowienia wizyty prosimy o kontakt pod numerem +3153 - 4317937 lub wypelnienie formularza kontaktowego.

+3153 - 4317937

Informacja i umawianie wizyt

Adres

Emmastraat 186-188, 7513 BG Enschede