Uwagi

Uwagi

Aborcja jest spraw? delikatn? i osobist?. Z pani danymi administracyjnymi i medycznymi b?dziemy obchodzi? si? bardzo dyskretnie.
Na pani adres domowy ?adnej poczty wysy?a? nie b?dziemy. Osobom trzecim ani pisemnie ani telefonicznie ?adnej informacji udziela? nie b?dziemy.

Emmakliniek przestrzega regulamin ochrony prywatno?ci.
My dok?adamy wszelkich stara? by pani wizyty w naszej klinice by?y jak najbardziej przyjemne. Je?eli pomimo tego jest pani z czego? niezadowolona lub ma na co? skarg? to prosimy zwr�ci? si? z t? spraw? bezpo?rednio do danej osoby.

Poza tym pani mo?e zwr�ci? si? pisemnie do ordynatora-dyrektora lub do dyrekcji.

Do mo?liwo?ci nale?y r�wnie? z?o?enie skargi do niezawis?ej komisji ds. skarg, decyzji kt�rej Emmakliniek podporz?dkowuje si?.

WIZYTA?

W przypadku dodatkowych pytan lub checi umowienia wizyty prosimy o kontakt pod numerem +3153 - 4317937 lub wypelnienie formularza kontaktowego.

+3153 - 4317937

Informacja i umawianie wizyt

Adres

Emmastraat 186-188, 7513 BG Enschede