German (Deutschland)English (United Kingdom)Nederlands (NL-BE)Polish (Poland)

Zamawianie wizyty w Emmakliniek

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Dni i godziny przyj??
Emmakliniek jest czynna od poniedzia?ku do pi?tku w??cznie w godzinach od 13.00 do 17.00;
Wizyt? mo?na równie? zamówi? telefonicznie, numer telefonu:  +31 (0) 53 – 4317937
Zabiegi wykonywane s? w poniedzia?ki i ?rody.
Nasz adres:
Emmastraat 186-188
7513 BG Enschede

Ustawa
W Holandii jest osobna ustawa reguluj?ca aborcj? (Wet Afbreking Zwangerschap [ustawa o przerwaniu ci??y]). Ustawa ta wymaga, ?e szpitale i kliniki posiadaj? zezwolenie na wykonywanie zabiegów przerwania ci??y.

Ustawowy czas na przemy?lenie
Przed aborcj? obowi?zuje 5 dniowy czas czekania, rozpoczynaj?cy si? po pierwszej rozmowie z lekarzem. Zabieg mo?e mie? miejsce w 6-tym dniu. Pierwsza rozmowa mo?e odby? si? w naszej klinice. Kobiet? z “opó?nion? miesi?czk?” o mniej ni? 16 dni nie obowi?zuje ustawowy czas czekania.

Niepe?noletnie
Niepe?noletnie, które uko?czy?y lat 16 mog? same podj?? decyzj?, które nie uko?czy?y lat 16 musz? mie? pozwolenie od rodziców.