German (Deutschland)English (United Kingdom)Nederlands (NL-BE)Polish (Poland)

Zabieg

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj
Aborcja wskutek ?rodków farmakologicznych [abortuspil]
Aborcja wskutek ?rodków farmakologicznych polega w?a?ciwie na zastosowaniu odpowiedniego zespo?u tabletek, które nale?y za?y? w ró?ne dni. U?ycie tych ?rodków farmakologicznych celem przerwania ci??y mo?e by? stosowane do 49 dni od pierwszego dnia ostatniej miesi?czki. Zastosowanie tych ?rodków bywa cz?sto niemo?liwe z takich powodów medycznych jak na przyk?ad astma i wysokie ci?nienie krwi.

U?ycie tych ?rodków farmakologicznych powoduje cz?sto dzia?ania uboczne a rezultat nie jest pewny: z góry nie da si? przewidzie? kiedy nast?pi poronienie i czy b?dzie ca?kowite. W 2-10% przypadków konieczne jest jeszcze oczyszczenie jamy macicy z powodu nie ca?kowitego poronienia lub nie nast?pienia poronienia w ogóle.

Procentowo nieuwie?czonych po??danym rezultatem aborcji wskutek ?rodków farmakologicznych jest 4-6 razy wi?cej ani?eli wskutek oczyszczania jamy macicy metod? pró?niow?.

W przypadku nieudanej aborcji przy u?yciu ?rodków farmakologicznych nale?y wykona? chirurgiczny zabieg oczyszczenia jamy macicy, gdy? podawane substancje powoduj? wady rozwojowe p?odu.
Jednym z najwa?niejszych lecz rzadkim powik?aniem (u 1 na 500 kobiet) jest powa?na utrata krwi wymagaj?ca pobytu w szpitalu i/lub transfuzji krwi.

zabieg na skutek braku miesi?czki
“Overtijdbehandeling” [zabieg na skutek braku miesi?czki] i zabieg chirurgiczny oczyszczenia jamy macicy metod? pró?niow?
Je?eli ci??a nie jest jeszcze zaawansowana (przed 13 tygodniem) to oczyszczenie jamy macicy metod? pró?niow? jest najbardziej bezpiecznym zabiegiem. Sam zabieg trwa 3-5 minut. Nazwa „overtijdbehandeling” jest u?ywana w przypadku przerwania bardzo wczesnej ci??y.

Celem wykonania tego zabiegu zostaje najpierw rozszerzona o par? milimetrów szyjka macicy a nast?pnie, z u?yciem rurki odessana zawarto?? jamy macicy. Po oczyszczeniu jamy macicy, macica kurczy si? co mo?e spowodowa? krótkotrwa?e odczuwanie bólu skurczowego.

Przy stosowaniu metody pró?niowej zawsze znieczulana jest szyjka macicy. Na ?yczenie mo?e pani otrzyma? dodatkowo ?rodek przeciwbólowy w iniekcji w rami?. Taki ?rodek zaczyna natychmiast dzia?a? i jego dzia?anie trwa 5 minut a wi?c wystarczaj?co d?ugo, a?eby zabieg by? wykonany bezbole?nie.