German (Deutschland)English (United Kingdom)Nederlands (NL-BE)Polish (Poland)

W klinice

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Przywitanie i badanie przed zabiegiem
Recepcjonistka przywita pani? i zanotuje pani dane personalne. Palenie w klinice jest zabronione. Poniewa? telefony komórkowe mog? spowodowa? zak?ócenia w funkcjonowaniu medycznej aparatury nale?y je na czas pobytu w naszej klinice wy??cza?. Po wype?nieniu kwestionariusza zostanie pani wezwana przez jednego z naszych lekarzy by przej?? badanie lekarskie przed zabiegiem. Wykonane zostanie równie? badanie USG celem dok?adnego ustalenia stopnia zaawansowania ci??y. Zarówno przy badaniu jak i przy samym zabiegu nie mog? by? obecne osoby towarzysz?ce.

Badanie laboratoryjne
Je?eli nie wiadomo jaki ma pani czynnik Rh, to zostanie on przez nas oznaczony. W przypadku ci??y trwaj?cej ju? ponad 7 tygodni przy ujemnym czynniku Rh bezpo?rednio po zabiegu podajemy kobiecie immunoglobulin? anty-Rh.

Rozmowa orientacyjna
Po zbadaniu pani jeden z naszych pracowników przeprowadzi z pani? rozmow?. Podczas tej rozmowy, na pani ?yczenie, mo?e by? obecna towarzysz?ca pani osoba.
Podczas tej rozmowy omówione zostanie szerzej pani ?yczenie przerwania ci??y. Zostanie pani obja?niony sposób wykonania zabiegu. Podczas tej rozmowy zostan? równie? zadane pytania o stanie pani zdrowia i je?eli pani b?dzie sobie tego ?yczy?a to omówione zostan? ró?ne metody antykoncepcji.