German (Deutschland)English (United Kingdom)Nederlands (NL-BE)Polish (Poland)

Uwagi

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Aborcja jest spraw? delikatn? i osobist?. Z pani danymi administracyjnymi i medycznymi b?dziemy obchodzi? si? bardzo dyskretnie.
Na pani adres domowy ?adnej poczty wysy?a? nie b?dziemy. Osobom trzecim ani pisemnie ani telefonicznie ?adnej informacji udziela? nie b?dziemy.

Emmakliniek przestrzega regulamin ochrony prywatno?ci.
My dok?adamy wszelkich stara? by pani wizyty w naszej klinice by?y jak najbardziej przyjemne. Je?eli pomimo tego jest pani z czego? niezadowolona lub ma na co? skarg? to prosimy zwróci? si? z t? spraw? bezpo?rednio do danej osoby.

Poza tym pani mo?e zwróci? si? pisemnie do ordynatora-dyrektora lub do dyrekcji.

Do mo?liwo?ci nale?y równie? z?o?enie skargi do niezawis?ej komisji ds. skarg, decyzji której Emmakliniek podporz?dkowuje si?.