German (Deutschland)English (United Kingdom)Nederlands (NL-BE)Polish (Poland)

Powik?ania

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Powik?ania wskutek oczyszczenia jamy macicy metod? pró?niow? wyst?puj? bardzo rzadko i s? ?atwe w leczeniu.
W razie w?tpliwo?ci prosz? zwróci? si? do lekarza domowego lub skontaktowa? si? z nasz? klinik?.

  • Sporadycznie mo?e podczas zabiegu doj?? do uszkodzenia macicy i z tego powodu zaistnie? konieczno?? wykonania operacji uzupe?niaj?cej.
  • Mog? wyst?pi? s?abe reakcje uczuleniowe (na przyk?ad sw?dzenie): Sporadycznie wyst?puj? tak zwane reakcje alergiczne.
  • Celem zapobie?enia zaka?eniu po zabiegu otrzyma pani od nas kuracj? antybiotykow?
  • Prawdopodobie?stwo wyst?pienia silnego bólu brzucha, gor?czki albo bardzo obfitego krwawienia jest bardzo ma?e.
  • Przerwanie ci??y mo?e, pomimo wielkiej staranno?ci nie uda? si?, zw?aszcza w przypadku bardzo wczesnej ci??y. W takim przypadku trzeba b?dzie zabieg powtórzy?. Z tego wzgl?du wyznaczona  zostanie pani wizyta kontrolna.
  • Mo?e pojawi? si? poczucie winy, zw?aszcza u kobiet, które nie maj? nikogo. Radzimy zatem, ?eby pani przynajmniej jednej osobie zwierzy?a si? z tego.